Regressie therapie Giesbeek Martine Wieggers

Bij welke klachten is regressietherapie de oplossing?

 

Welke klachten komen zoal in aanmerking voor regressie therapie en de overige behandelvormen?

 

• Angsten, fobieën, nervositeit, labiliteit, onzekerheden

• Piekeren, sombere of wisselende stemmingen, depressies

• Ongelukkig voelen als daar geen aanleiding voor lijkt te zijn

• Remmingen of blokkades

• Problemen in sociale contacten of op het werk

• Lichamelijke klachten (als je de medische molen door bent en

   artsen niets voor je kunnen betekenen) zoals bijv. hoofd- en

   andere pijnen

• Overgewicht / ondergewicht

• Meegemaakte geweldssituaties, ongevallen en chirurgie

• Seksuele problemen en vragen / gevoelens over (seksuele)

   identiteit

• Klachten na seksueel misbruik

• Eetproblemen

 

Zoals je uit bovenstaande op kunt maken, is regressie therapie bij veel verschillende klachten goed toepasbaar.

 

Ook als je inzichten wilt hebben over jezelf, ‘waarom doe ik dit?’ of met vragen zit als ‘Wat maakt dat… ? ‘ is het zinvol om eens een regressie therapie sessie te ondergaan. Zoals je op mijn site en bij andere regressietherapeuten kunt lezen, kunnen ervaringen en resultaten interessante en verbluffende resultaten opleveren.

 

Het is mogelijk dat -bij enkelvoudige problemen- het probleem na één sessie is verholpen.

Bij complexere problematiek is het te verwachten dat er meerdere sessies nodig zullen zijn.

Gezien er bij regressietherapie niet met een vast behandelprotocol gewerkt wordt, is vantevoren niet te zeggen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Inschatting is wel dat elke sessie bijdraagt aan het verminderen van de klachten.

 

 

Klachtenregeling

 

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

 

a. In eerste instantie komt de klacht - mondeling of schriftelijk - bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

 

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

 

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter. De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Zie https://nibig.nl/uploads/Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf

 

 

Regressietherapie Martine Wieggers Giesbeek

Regressie therapie Giesbeek   |   Martine Wieggers   |   Pastoor Slingerstraat 18   |   6987 AR Giesbeek  |  privacy  |  06-40208062   |  Info@regressietherapiegiesbeek.nl